KÖNYVELÉS - PÉNZÜGYI Gazdasági ellenőrzés

Társasházak és lakásszövetkezetek részére

Szakmai képzések  

      

TANÁCSADÁS


                                        


Jogszabályok társasházak

Tudástár

 

 

Jogszabályok

 

2013.évi V.törvény a Polgári törvénykönyvről

Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység

155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet a jegyező társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól

451/2016.(XII.19). Korm.rendelet az elektronikus ügyintézés szabályairól

 

 

 

 

A Társasház működését alapvetően meghatározó jogszabályok

 

2003.évi CXXXIII. törvény a társasházakról hatályos 2017.01.01-től

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan nyilvántartásról

2011.évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról

 

 

A Társasházak Számvitelét és adózását meghatározó jogszabályok

 

2000.évi C. törvény a Számvitelről

479/2016.(XII.28) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szerevezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól - 2016.12.31-ig hatályos

2003.évi XCII. törvény az adózás rendjéről

1990.évi C.törvény a helyi adókról

1990.évi XCIII. törvény az Illetékekről

1995.évi CXVII. törvény a Személyi jövedelemadóról


Tájékoztatás a bevezetett helyis adók szabályairól

 

 

A Társasházak gazdálkodását meghatározó jogszabályok

 

1996.évi CXIII. törvény a Lakástakarékpénztárakról

12/2001.(I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

2013.évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról

2009.évi L. törvény a Fizetési meghagyásos eljárásról

 

 

A Társasházak együttélését érintő jogszabályok

 

 

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

 

2011.évi CXII.törvény az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról

 

 

 

Egyéb Társasházak egyedisége alapján alkalmazandó jogszabályok

 

 

2012.évi törvény a Munka törvénykönyvéről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

189/1998. (XI.23.) Kormányrendelet a központi fűtésről, és melegvíz-szolgáltatásról

2008. évi LXVII. Törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

1993. évi LXXVII. törvény a lakások, és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.

1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről

14/1992. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról

 

146/2014.(V.5). Korm.rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

 

 

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 


 

 

 Társasházak tűzvédelmét meghatározó jogszabályok

 

 

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

1996 évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról (Ttv.).

1997 évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról, és védelméről.

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. (Ksktv.)

253/1997 (XII.20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról.

30/1996 ( XII.6 ) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.

108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (a továbbiakban: OTSZ).

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól.

62/2011. (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól.

19/2012 (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki- biztonsági felülvizsgálatáról.

63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól.

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

 

 

21/2016.(VI.9). BM rendelet a kéményseprői tevékenység szakmai szabályairól

 

 

 

54/2014.(XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról - ÚJ

2013.évi CLXV. törvény a pamaszról és a közérdekű bejelentésről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog
Ügyfélkapu